Czy Powiat przychyli się do przebudowy ulicy Piłsudskiego w Ząbkach?


Ulica Piłsudskiego należy do jednej z głównych i najważniejszych dróg w Ząbkach, z uwagi na jej znaczenie w układzie komunikacyjnym. Jest to bowiem droga bezpośrednio wprowadzająca i odprowadzająca ruch do Warszawy. Z uwagi na jej położenie obsługuje ona nie tylko mieszkańców Ząbek i Warszawy ale przenosi ona także mały ruch tranzytowy. Korzystają z niej w większym stopniu mieszkańcy sąsiednich gmin powiatu wołomińskiego niż sami mieszkańcy Ząbek. Szacuje się, że ząbkowanie stanowią zaledwie ok. 20% jej użytkowników. Dodatkowo sytuacja pogarsza się w związku z okolicznościami zewnętrznymi, powodującymi, że droga ta mimo iż już teraz jest znacznie przeciążona, będzie obciążona ruchem jeszcze bardziej. Na granicy z Ząbkami, w sąsiednim Rembertowie, powstaje olbrzymie osiedle, które „dostarczy” ok. 1500 samochodów. Przebudowa ul. Łodygowej w Warszawie kończy się na granicy Ząbek, tworząc „wąskie gardło”. Brak dalszych rozwiązań spowoduje, że płynność w ruchu drogowym nie zostanie zwiększona. Niepokojące są też próby rezygnacji przez władze Warszawy z planowania budowy ul. NowoZiemowita (nowej drogi, która skutecznie poprawiłaby ruch na granicy Ząbki-Warszawa).

W związku z tą sytuacją radni powiatowi Małgorzata Zyśk i Sławomir Pisarczyk w dniu 2 lipca 2018 r. wystosowali do zarządu i radnych powiatu wołomińskiego interpelację, dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Piłsudskiego na dwupasmową z dwoma dwupasmowymi skrzyżowaniami: istniejącym Piłsudskiego/Powstańców oraz projektowanym Piłsudskiego/Skrajna. Małgorzata Zyśk i Sławomir Pisarczyk przed sesją Rady Powiatu w dniu 5 lipca 2018 r., przedstawili przygotowaną przez nich uchwałę intencyjną i zwrócili się do radnych o wprowadzenie powyższego projektu do porządku obrad. Uchwała dotyczyła wyrażenia stanowiska, co do konieczności rozbudowy układu drogowego na styku Powiatu Wołomińskiego z m.st. Warszawa. Projekt uchwały, po burzliwej dyskusji z uwagi na wagę przedsięwzięcia, został skierowany do przedyskutowania i rozpatrzenia przez radnych na połączonym posiedzeniu komisji gospodarczej oraz komisji bezpieczeństwa. Na posiedzenie komisji w dniu 21 sierpnia 2018 r. przybył burmistrz Ząbek Robert Perkowski, który osobiście przedstawił radnym argumenty przemawiające za koniecznością poprawy przejezdności ciągów komunikacyjnych łączących gminy powiatu wołomińskiego z Warszawą. W dyskusji głos zabrał również Tomasz Kret z referatu drogownictwa w Ząbkach.

Uchwała uzyskała jednogłośną akceptację członków obu komisji („za” głosowali: M. Suchenek, S. Pisarczyk, A. Zbyszyński, T. Szturo, P. Solis, W. Mędrzycki, P. Dąbrowski) iw związku z tym trafi na najbliższą sesję Rady Powiatu 30 sierpnia 2018 r. Radni w głosowaniu zdecydują, czy Rada Powiatu Wołomińskiego skieruje wniosek do władz Warszawy i Mazowsza. W uchwale intencyjnej od władz Warszawy wnioskodawcy oczekują przede wszystkim: budowy przedłużenia ul. Swojskiej w Warszawie na teren Ząbek do powiązania z ul. Zycha (drogą gminną) oraz zul. Piłsudskiego (drogą powiatową) jako jednojezdniowej drogi wrezerwie planowanej od lat ul. Nowo-Ziemowita oraz rozbudowy ul. Chełmżyńskiej do przekroju dwujezdniowego od granicy z Ząbkami i powstającego osiedla Park Leśny Rembertów do planowanego wiaduktu nad linią kolejową wraz zbudową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Chełmżyńskiej.

Co słychać str. 4,5

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *