W Ząbkach nadano stopnie nauczyciela mianowanego

29 sierpnia 2018 r. odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego.

Łącznie do Urzędu Miasta Ząbki w terminie do 30 czerwca 2018 r. wpłynęło 15 wniosków od nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki z prośbą o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Wszystkie wnioski wraz z dołączoną dokumentacją spełniały wymogi formalne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.


Nauczyciele ubiegający się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego przystąpili zgodnie z wymaganą procedurą do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w określonym terminie i godzinie przed Komisją Egzaminacyjną powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ząbki. Wszyscy nauczyciele zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego i otrzymali Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego.

Uroczystość wręczenia Aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego odbyła się 29 sierpnia 2018 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ząbki.

Akty wręczał burmistrz Robert Perkowski, natomiast w uroczystości wręczenia udział wzięli także  Małgorzata Zyśk, zastępca burmistrza Miasta Ząbki, Patrycja Żołnierzak sekretarz Miasta Ząbki, Ewa Wiśniewska, kierownik Referatu Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ząbki wraz z pracownikami, oraz dyrektorzy publicznych przedszkoli i szkół podstawowych.

Burmistrz Robert Perkowski  powitał bardzo serdecznie wszystkich przybyłych na uroczystość gości i po wygłoszeniu okolicznościowego przemówienia uroczyście wręczył Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego następującym nauczycielom:

 • Pani Katarzynie Dudkiewicz – nauczycielowi wspomagającemu zatrudnionej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach ul. Kościelna 2,
 • Pani Katarzynie Łoś – nauczycielowi edukacji wczesnoszkolnej zatrudnionej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach, ul. Kościelna 2,
 • Pani Monice Potockiej – nauczycielowi świetlicy zatrudnionej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach, ul. Kościelna 2,
 • Panu Pawłowi Kordyasz – nauczycielowi języka angielskiego zatrudnionemu w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga w Ząbkach, ul. Piłsudskiego 35,
 • Pani Annie Talarek – pedagog szkolnej zatrudnionej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach ul. Batorego 11,
 • Pani Iwonie Nowakowskiej – nauczycielowi wspomagającemu zatrudnionej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach ul. Batorego 11,
 • Pani Katarzynie Sikorze – pedagog specjalnej zatrudnionej w Publicznym Przedszkolu Nr 3 „SKRZAT” w Ząbkach, ul. Westerplatte 1/11,
 • Pani Anicie Frączek- nauczycielowi przyrody i wychowania do życia w rodzinie zatrudnionej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach, ul. Kościelna 2,
 • Pani Joannie Godlewskiej- Owsianka – nauczycielowi wychowania przedszkolnego zatrudnionej w Publicznym Przedszkolu Nr 3 „SKRZAT” w Ząbkach, ul. Westerplatte 1/11,
 • Pani Darii Oldze Sędłak- pedagog specjalnej zatrudnionej w Publicznym Przedszkolu Nr 3 „SKRZAT” w Ząbkach, ul. Westerplatte 1/11,
 • Pani Anecie Królikowskiej- nauczycielowi logopedzie zatrudnionej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach ul. Batorego 11,
 • Pani Monice Sikorze- Nowak- nauczycielowi matematyki zatrudnionej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga w Ząbkach, ul. Piłsudskiego 35,
 • Pani Katarzynie Pasierb- nauczycielowi języka polskiego zatrudnionej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga w Ząbkach, ul. Piłsudskiego 35,
 • Pani Magdalenie Rybińskiej- nauczycielowi wychowania przedszkolnego zatrudnionej w Publicznym Przedszkolu Nr 3 „SKRZAT” w Ząbkach, ul. Westerplatte 1/11,
 • Pani Karolinie Stanek- Kazaneckiej- psycholog zatrudnionej w Publicznym Przedszkolu Nr 3 „SKRZAT” w Ząbkach, ul. Westerplatte 1/11.

Podczas uroczystości nauczyciele, którzy otrzymali akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego złożyli ślubowanie według następującej roty:
„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”, zgodnie z art.15 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 967), potwierdzając podpisem na Akcie ślubowania jego złożenie.

Po uroczystym wręczeniu Aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego i ślubowaniu burmistrz Robert Perkowski  raz jeszcze pogratulował nauczycielom uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego życząc wszystkim sukcesów zawodowych w pracy dydaktyczno – wychowawczej, pogody ducha, ludzkiej życzliwości, ciepła i spokoju w życiu osobistym oraz zaprosił wszystkich na przygotowany poczęstunek.

Źródło: Referat Oświaty i Polityki Społecznej UM Ząbki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *